Korian Pioneerikilta ry

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

dsc_6256

Kuva: Ilkka Jaakkola

”Pioneerikilta ry on perustettu 16.9.1962 Korialla, joten se on täyttänyt 54 vuotta. Kilta on maan vanhin pioneeriaselajikilta. Alaosastoksi liitettiin heti jo vuonna 1958 perustettu sodanaikaisen PionP 14:n kilta veteraaneineen. Lahden Seudun Pioneerikilta tuli alaosastoksi vuonna 1964. Vuonna 1987 perustettu Etelä – Karjalan Pioneerit liittyi killan alaosastoksi Lappeenrannasta. Killan lippu naulattiin Korian Sotilaskodissa 26.7.1969. Pioneerikilta vaihtoi nimensä Korian Pioneerikillaksi vuonna 1984”.


Toiminnan tarkoitus

Killan tarkoituksena on valtiovallan hyväksymien voimassa olevien sopimusten velvoitukset huomioiden

* maanpuolustushengen vaaliminen,
* pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen,
* alueellaan asuvien aseveliveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen sekä
* jäsenten keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilyjä, tiedotus-, esitelmä-, kokous- ja juhlatilaisuuksia ja tekee muillakin tavoin tarkoituksiinsa liittyvää valistustyötä.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen pioneeri- ja linnoitus-, rakennus- (rakentaja-) joukoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, nainen tai mies, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi.

 

PIONEERIASELAJIN LIITTO ry
pioneeriaselajinliitto.net


KORIAN PIONEERIKILTA RY

JOHTOKUNTA:       

Puheenjohtaja:
Esa Simpanen                             Laaksokatu  24 A 2, 15150 Lahti
esa.simpanen@phnet.fi
040 5080 215

Varapuheenjohtaja:
Juha Varanka                               Sakaristontie 15 A 10, 45100 Kouvola
juha.varanka@kymenatkpalvelu.fi
040 7617576

Sihteeri:
Päivi Kasurinen                            Töyrästie 7, 45610 Koria
sihteeri@korianpioneerikilta.fi
040 5640108


 

KORIAN PIONEERIKILTA RY / LAHDEN ALA – OSASTO

JOHTOKUNTA:

Puheenjohtaja:
Arto Koistinen
Taavelintie 37, 16730 Kutajärvi
arto.koistinen@phnet.fi
0400 355929

Varapuheenjohtaja:
Eero Laakso
Tammelankankaantie 18, 15550 Nastola
eero.laakso@srv.fi
040 7403094

Sihteeri:
Pekka Ylöstalo
Hirsitie 6, 16100 Uusiylä
pekka.ylostalo@phnet.fi
044 5498223

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

Korian Pioneerikilta - Jäsenlomake

Jäsenilmoituslomake 2015
 • Kirjoita allaolevaan kenttään kuvassa näkyvä teksti

 

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

KORIAN PIONEERIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

Nimi, kotipaikka ja toimi-alue

1.§

Yhdistyksen nimi on Korian Pioneerikilta r.y. ja kotipaikka Kouvolan kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta

2.§

Yhdistys on jäsenenä Pioneeriaselajin Liitto r.y.- nimisessä yhdistyksessä, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi ja jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys voi lisäksi kuulua jäsenenä myös muihin kiltatoiminnan keskusjärjestöihin.

 1. §

Yhdistyksen tarkoituksena on valtiovallan hyväksymien voimassa olevien sopimusten velvoitukset huomioon ottaen maanpuolustushengen vaaliminen, pioneerijoukoissa palvelleiden toisiinsa lähentäminen, alueella asuvien vaikeuksiin joutuneiden aselajiveteraanien henkinen ja aineellinen tukeminen sekä jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä toimiminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilyjä, tiedotus-, esitelmä-, kokous ja juhlatilaisuuksia sekä suorittaa muillakin tavoin tarkoituksiinsa liittyvää valistustyötä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan hankkia varoja toimeenpanemalla arpajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

4.§

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen pioneeri- ja suojelujoukoissa sekä linnoitus-, rakennus- (rakentaja-) joukoissa palvellut tai palveleva Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Lisäksi voi johtokunta halutessaan kutsua jäseneksi erityisesti pioneeritoiminnasta kiinnostuneen henkilön, joka on jossain vaiheessa ollut tekemisessä pioneeriaselajin kanssa ja on esimerkillään osoittanut oikeaa pioneeriaselajihenkeä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5.§

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä taikka toimii kunnian vastaisesti, johtokunta voi erottaa yhdistyksestä.

6.§

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Yhdistyksen johtokunta voi sairauden, työkyvyttömyyden tai muun syyn vuoksi anomuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksuvelvollisuudesta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

7.§

Yhdistys lähettää liitolle vuosittain jäsenmaksutilityksensä jäsenluetteloineen, toiminta- ja tilikertomuksensa sekä maksaa liitolle sen määrään jäsenmaksun. Mikäli yhdistys kuuluu muihin kiltatoiminnan keskusjärjestöihin, täyttää se vastaavasti velvoitteensa myös niitä kohtaan.

Johtokunta ja sen tehtävät

8.§

Yhdistyksen hallituksena toimii vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, joilla viimeksi mainituilla on henkilökohtaiset varamiehet.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut johtokunnan jäsenet varamiehineen valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä vuosittain neljä varsinaista ja heidän varajäsenensä eroavat. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

9.§

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään neljä johtokunnan jäsentä sitä haluaa.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä jäsentä on saapuvilla.

Johtokunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10.§

Johtokunnan tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
 • edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyskokouksille sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana,
 • kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
 • toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset,
 • vastaa yhdistyksen rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksujen perimisestä,
 • valita yhdistykselle ja sen eri elimille tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion rajoissa,
 • päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta sekä pitää jäsenluetteloa,
 • laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä
 • hoitaa muut yhdistystä koskevat juoksevat asiat.

Kokoukset

11.§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa johtokunnan harkinnan mukaan tai kun vähintään kahdeksan jäsentä tai 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian vuoksi johtokunnalta pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai ilmoitettava kirjallisesti yhdistyksen jäsenille.

12.§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut kokousvirkailijat,
 • esitetään johtokunnan laatima yhdistyksen toimintakertomus sekä yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien niistä antama lausunto,
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 • käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus,
 • valitaan puheenjohtaja ja johtokunnanjäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,
 • valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin,
 • valtaan yhdistyksen edustajat muihin tarvittaviin tehtäviin ja tilaisuuksiin,
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä,
 • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Yhdistyksen tilit ja nimen kirjoittaminen

13.§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on vähintään 30 päivää ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa johtokunnalle 15 päivän kuluessa.

14.§

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri taikka johtokunnan järjestäytymiskokouksessaan valitsemat toimihenkilöt kaksi aina yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

15.§

Päätökseen, mikä tarkoittaa näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamis- tai yhdistyksen purkamisasia on kokouskutsussa mainittava.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus siirtyy Pioneeriaselajin Liitto r.y: lle tai vastaavalle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka tulee käyttää se yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

 Jääkärivääpeli Väinö    Johannes Tuominen

(31. joulukuuta 1890 Nastola – 19. elokuuta 1928) oli suomalainen jääkärivääpeli. Hänen vanhempansa olivat maanviljelijä Johan Tuominen ja Karoliina Oinassilta. Hänet vihittiin avioliittoon vuonna 1925 Elma Hietulan kanssa. Tuominen kävi kaksi luokkaa kansakoulua ja työskenteli puutarhurina ennen liittymistään vapaaehtoisena Saksassa sotilaskoulutusta antavan Jääkäripataljoona 27:n pioneerikomppaniaan 17. joulukuuta 1915. Hän otti osaa taisteluihin ensimmäisessä maailmansodassa Saksan itärintamallaMisse-joellaRiianlahdella ja Schmardenissa sekä Aa-joella.

Tuominen saapui Suomeen (Vaasaan) jääkäreiden pääjoukon mukana aliupseeriksi ylennettynä 25. helmikuuta 1918. Hänet komennettiin Suomen sisällissotaan kuormastoaliupseeriksi 2. jääkärirykmentin 12. jääkäripataljoonan 1. komppaniaan. Hän otti osaa sisällissodan taisteluihin Kalevan kankaalla, Tampereella ja Kauksamolla, Kivennavalla sekä Raivolassa. Sisällissodan jälkeen hänet siirrettiin 12. heinäkuuta 1918 alkaen Pioneerikoulutuspataljoonaan, missä hän toimi kuormastovääpelinä. Myöhemmin hän toimi niin ikään kuormastovääpelinä Pioneeripataljoona 2:ssa (tunnettiin myöhemmin nimellä Rautatiepataljoona). Hänet siirrettiin 31. toukokuuta 1927 alkaen kuormastovääpeliksi Pohjois–Savon rykmenttiin, missä hänet määrättiin lopulta 1. lokakuuta 1927 alkaen rykmentin rehumestariksi. Hänet haudattiin Nastolaan. Ylennykset: Aliupseeri 11. helmikuuta 1918, Varavääpeli 24. joulukuuta 1918, Vääpeli 4. helmikuuta 1920. Kunniamerkit:  Vapaudenristi 4. lk. miekkojen kera,  Vapaussodan muistomitali soljen kera, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 2. lk. mitali,  Jääkärimerkki.


Jääkärimerkin paljastustilaisuus Schmardenin päivänä Luumäen sankarihaudalla

a_Luumaella

 

 

 

 

 

 

 

 

Jääkärikapteeni, pioneeri Johan  Evert Kuntun jääkärimerkki  paljastettiin Luumäellä 25.7.2006  Schmardenin taistelun 90-  vuotismuistopäivänä j a  perinnepäivänä.

Tilaisuuden aluksi puhui JP 27  Perinneyhdistyksen  Kymenlaakson osaston  puheenjohtaja, majuri (res)  Paavo Mikkonen. jonka päätteeksi hän yhdessä Marita Janhusen säätiön edustajan kanssa paljasti jääkärimerkin.

Luumäen vanhalla hautausmaalla pidetyssä tilaisuudessa Luumäen kappalainen piti kenttähartauden. Tämän jälkeen siirryttiin Mäntykotiin, jossa prikaatikenraali Asko Kilpinen lausui JP 27 perinneyhdistyksen tervehdyksen. Kahvitarjoilun aikana tilaisuuden järjestäjä, Kymen Pioneeripataljoonan komentaja, majuri Matti Lampinen esitelmöi Schmardenin päivän taistelusta.

Tapahtumaan osallistuivat mm. Itäisen Maanpuolustusalueen komentaja kenraaliluutnantti Ari Puheloinen, Karjalan Prikaatin komentaja prikaatikenraali Jukka Pennanen, kenraalimajuri Sami Sihvo, Luumäen kunnanjohtaja Paavo Tyrväinen ja Kymen Sotilasläänin komentaja eversti Pekka Tynkkynen.

Kymen Pioneeripataljoonasta tilaisuuteen osallistuivat kunniavartio, lippuvartio ja kunniaosasto.


SUOJA 2015 HARJOITUS

Karjalan prikaati toteuttaa SUOJA 2015 –harjoituksen lähiharjoitusalueellaan ja Pahkajärvellä 30.9 -9.10.2015 välisenä aikana.
Harjoituksen tavoitteena on testata linnoittamisjärjestelmä 2015 kokonaisuutena ja selvittää linnoittamisen johtamista osana muuta pioneeritoimintaa ja taistelutilan valmistelua. (Kuvat Ilkka Jaakkola)

Suoja2015_1

Evl Vesa Valtonen esittelee harjoituksen.

Suoja2015_3Suoja2015_6Suoja2015_8

Suoja2015_14Suoja2015_10

Suoja2015_15

 

 

 

 

 

 

 


Tutustumiskäynti Maasotakoulun Pioneerikouluun 13.11.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kokoonnuimme  Adolf Ehrnroothin aukiolla rakuunanmäellä jossa meitä oli vastassa vierailun isäntä evl Riku Mikkonen. Kaikkien saavuttua paikalle siirryimme varuskunta ravintola Rakuunaan lounaalle. Lounaan jälkeen teimme lyhyen kävelykierroksen Rakuunanmäellä. Siirryimme Adolf Ehrnroothin kabinettiin josssa kapteeni Pirinen kertoi sanoin ja esitti kuvin rakuunoiden historiaa. Siiryimme autoilla Leirikentän mäelle pioneerikoululle jossa isäntämme esitteli uutta pioneerien opinahjoa ja sen tehtäviä. Vierailun lopuksi nautimme päätöskahvit ja paluumatka alkoi.

Korian Pioneerikilta ry kiittää, evl Riku Mikkosta ja kapt Piristä mahdollisuudesta tutustua Maasotakoulun Pioneerikouluun.


Talkoot Jääkäripioneerikenraalimajuri Väinö Vainion talon portaiden kunnostamiseksi 22.5.2016

Korian Pioneerikillan hallitus oli tehnyt päätöksen korjata talkoilla Kymen Pioneeripataljoonan entisen komentajan, Jääkärikenraali Väinö Vainion talon sekä riista-aitan rikkoutuneet portaat. Tarvittavat materiaalit hankittiin Killan varoin ja talkooporukka kokoontui kauniina toukokuun aamuna Kausalan Autokeitaalle, josta jatkoimme kohteelle Iitin Lepänkantoon.

Vastassa meitä oli talon kunnossapidosta vastaava Vainion lähisukulainen Vanhatalo ja työt saatiin käyntiin vanhojen portaiden purkamisella. Riista-aitan portaat saatiin valmiiksi parissa tunnissa niiden helpomman rakenteen vuoksi. Päärakennuksen portaat veivät hieman kauemmin, mutta asiantuntevat tekomiehet saivat iltapäivän tunteina nekin valmiiksi. Kyllästysaineen kuivumista odotellessa ehdimme nauttia talkoomakkarat, kerätä ’releemme’ ja lopuksi testata portaiden toimivuus. Nyt kelpaa vierailijoiden taas seuraavat vuosikymmenet turvallisesti kivuta portaita.

Kuvissa lähtötilanne, pari työvaihetta ja valmiit portaat. Tekijöinä Korian Pioneerikillasta: Ari Ilander, Ilkka Jaakkola, Risto Penttinen, Matti Rossi, Esa Simpanen ja Pekka Ylöstalo.

Suunnitelmat
Suunnitelmat tarkistettiin ennen purkamista.

Vanhat portat
Vanhat, vaaralliset portaat purettuna.

Talkooporukka
Talkooporukka valmiin työn äärellä.
Kameran takana.  Ilkka Jaakkola.

Teksti ja kuvat: Ilkka Jaakkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korian_pioneerikilta_pieni_jpg

KORIAN PIONEERIKILTA RY TOIMINTAKALENTERI 2017                                 7.1.2017 PYL
TAMMIKUU 2017
TAPAHTUMA JÄRJESTÄÄ LISÄTIEDOT
16.1 ma Korian Killan hallitus klo 18.00 Kymen Paviljonki
28.1 la Mannerheimin kuolinpäivä
         
HELMIKUU 2017
3.2 pe Vala I / 17 KarPr Vekaranjärvi
11.2. la PAL – hallitus
10-12.2 pe – su PVVMSK taistelijantutkinto
13.2. Korian killan johtokunta klo 18 Kymen Paviljonki
24.2 pe Maavoimien vuosipäivä
25.2 la Jääkäripäivä
MAALISKUU 2017
10.3 pe Perinnepäivä KYMJP
11.3 la Korian killan sääntömääräinen vuosikokous Ravintola Marilla, Porvarinpolku 8, Koria. Lounas klo 12, vuosiko, klo 13.
11.3 la Korian killan johtokunta , vuosikokouksen jälkeen Koria
13.3 ma Talvisodan rauhan muistopäivä
14.3 ti Kotiutusjuhlat ”255 vrk” KarPr
31.3 pe Perinnepäivä SALPITPSTO
HUHTIKUU 2017
4-12.4. ti-ke PIONK johtamisharjoitus (vl 8.-9.4.) Pahkajärvi Tutustuminen Harjoitukseen la 8.4. klo 1000 -> Taipalsaari.
7.-9.4 pe – su Salpa-2017  harjoitus
15-19.4. la-ke J-kauden tst- ampumaharjoituksen ja suluttamisen seuraaminen
 21-23.4  pe-su Pioneeriharjoitus Lahti/Hälvälä MPK:n kurssi Lahden ala – osasto  Ilmoittautuminen MPK:n kautta.
27.4 to Kansallinen Veteraanipäivä Valtakunnallinen juhla Lahti
29.4 la PAL:n kevätkokous Kahvitus 1100, kokous 1200 Museo – Militaria
TOUKOKUU 2017
5.5. pe Karjalan Prikatin vuosipäivä KarPr Vekaranjärvi
21.5 su Kaatuneiden muistopäivä
KESÄKUU 2017
4.6 su Puolustusvoimain lippujuhlapäivä
14.6 ke Kotiutusjuhlat KarPr Vekaranjärvi
15.6. to AUK:n päätös Vekaranjärvi
15.6 to Kokelaiden ylentämistilaisuus
15.6 to 1/2017 16 vrk Kotiutuminen
15.6 to 2/2016 347 vrk Kotiutuminen
HEINÄKUU 2017
6.7. to Kiltayhtymän kokous Vekaranjärvi
21-23.7 pe-la Pioneeri- ja suojelujotos 2017
”Rannikko 17”
Pääkaupunkiseudun pioneerikilta tukeutuen PionK / UudPr.
(Paikka Syndalen)
28.7. pe KymPionP:n perinnepäivä KarPr / KymPionP Vekarajärvi
 
ELOKUU 2017
4.8 pe Vala II/ 17 KarPr Vekaranjärvi
SYYSKUU 2017
1.-3.9 pe – su Kymijoki- 2017 harjoitus
12.9. ti Kotiutusjuhlat ”255 vrk” KarPr
22 – 24.9 pe – su Hämeen Ilves 2016 Panssariprikaatissa Pioneeri osio. Lahden ala – osasto. Aluetsto. kutsuu.
26.9. ti Kiltayhtymän kokous Vekaranjärvi
LOKAKUU 2017
6 – 8.10 pe-su EOD Raivaajakurssi
24.10 ti YK:n päivä
28.10 la Karjalan tykistörykmentin perinnepäivä
MARRASKUU 2017
PAL – syyskokous Museo Militaria
18.11. la Karjalan huoltopataljoonan perinnepäivä
JOULUKUU 2017
6.12 ke Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati Järjestelyistä vastaa Karjalan lennosto. Kuopio
13.12 ke Kotiuttamisjuhla KarPr Vekaranjärvi
14.12 to AUK:n päätöstilaisuudet KarPr
14.12 to Vänrikkien ylentämistilaisuus KarPr
 • 23.03.2017
  Tutustuminen Pioneerikoulun johtamisharjoitukseen Taipalsaaressa la 8.4.2017
  Liitteenä kutsu Pioneerikoulun johtamisharjoitukseen tutustumiseen Taipalsaaressa la 8.4.2017.

  Jäsentiedote170321

  Lue lisää
 • 22.04.2017
  SOTILASRADIOPÄIVÄ 2017
  Kiltayhteistoimintaa Kouvolassa 22.4.2017

  Lisää tapahtumasta liitteessä !

   

  Sotilasradio_kutsu2017
  Lue lisää
 • 21.02.2017
  Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräinen vuosikokous

  HYVÄ KORIAN PIONEERIKILTALAINEN                     KUTSU

  Tervetuloa Korian Pioneerikilta ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Ravintola
  Marilla, Porvarinpolku 8, 45610 Koria, lauantaina 11.3.2017 klo 13.

  Kokouksessa on esityslistalla myös sääntömuutos, joka koskee kokouskäytäntöjä. Yhdistyksen on
  tarkoitus kokoontua jatkossa kaksi kertaa vuodessa syksyllä ja keväällä.

  Ennen kokousta on kokousväelle tarjolla lounas klo 12 alkaen, jonka jälkeen pioneeritarkastajan
  sijainen everstiluutnantti Mikko Illi esitelmöi ja palkitsee ansioituneita pioneeriveljiämme.
  Kouvolassa 21.2.2017.

  Päivi Kasurinen
  Korian Pioneerikillan sihteeri

  12.§

  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja muut kokousvirkailijat,
  • esitetään johtokunnan laatima yhdistyksen toimintakertomus sekä yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien niistä antama lausunto,
  • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
  • käsitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään jäsenmaksun suuruus,
  • valitaan puheenjohtaja ja johtokunnanjäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,
  • valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin,
  • valtaan yhdistyksen edustajat muihin tarvittaviin tehtäviin ja tilaisuuksiin,
  • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä,
  • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

    

  PS. Killan tulevista tapahtumista saat tietoa sen lisäksi, että tulet kokoukseen kuuntelemaan myös käymällä killan kotisivulla.

  www.korianpioneerikilta.fi                                                                                               sihteeri@korianpioneerikilta.fi

  Lue lisää
Takaisin jäsenyhteisölistaukseen